Update Situation Dhondup Wangchen

July 16, 2014

family_speakting_to_Dhondup Wife and children speaking to Dhondup Wangchen at the day of his release, 5 June 2014

 

To all our friends and supporters in the world,

I would like to inform you that Dhondup Wangchen, after his release on 5 June 2014, first went to his home village in Qinghai province and then to Labrang (Gansu Province) to settle various administrative matters regarding his residential papers. At the moment, he focuses to regain his health and is seeking effective medical treatment. It seems that there are some
restrictions on his movements. He is required to inform and seek permission from the local authorities.

I, at the moment, do not have more information to share about his present situation and would like to express my deepest gratitude for your support and sympathy on behalf of Dhondup Wangchen and the entire family. We hope that you will continue to show concern for his recovery and reunion with his family.

Gyaljong Tsetrin
Zurich, 14 July 2014

༄༅།། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོའི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཞུས་རྒྱུར། དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ ༦ ཚེས ༥ ཉིན་གློད་གྲོལ་བྱུང་ཡོད། ཐོག་མ་ཁོང་ནང་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་བླ་བྲང་ལ་སོང་ནས་ཁོང་གི་ཐོབ་ལག་འཁྱེར་དང་ཁྱིམ་ཐོ་སོགས་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་གྲ་བསྒྲིགས་བྱེད་དུ་སོང་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པའི་ཁོང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་མེད་པ་དང་གཟུགས་པོ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ལ་འབད་པ་ཞུས་བཞིན་འདུག ཡར་མར་འགྲོ་འདུག་བསྟབས་བདེ་ཧ་ཀྱང་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་གང་དུ་འགྲོ་ནའང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལ་ཞུས་དགོས་འདུག དེ་རིང་ཞུས་ཡ་དེ་ཙམ་ལས་མེད།
དེ་མིན་ཞུས་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའི་ཁོང་གི་ཕྱོགས་ལ་དོ་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་བརྒྱ་བསྐྱོར་གནང་པ་ལ་གུས་པས་སྙིང་ཐག་ནས་དོན་དབང་དང་ང་ཚོ་ནང་མི་ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁོང་གི་གཟུགས་པོ་འཕྲོད་བསྟན་དང་ནང་མི་མྱུར་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་ཡ་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་བཞིན་ཡོད།

ཞེས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་
ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ ༧ ཚེས ༡༤ ཉིན།

Previous post:

Next post: